Sürdürülebilir kalkınma, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bir kalkınma modelidir. Bu model, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir arada ele alınarak, uzun vadeli çözümler üretmeyi hedefler. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma, insanların refahını artırmak, yoksulluğu azaltmak, doğal kaynakları korumak ve çevreyi iyileştirmek için çalışır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve çevre koruma arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlar. Bu kalkınma modeli, herkesin yaşam kalitesini artırmak için çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dengeli bir şekilde ele alarak, tüm dünyada uygulanabilir. Sürdürülebilir kalkınma, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen, küresel bir hedef olarak kabul edilmiştir ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) belirlenmiştir. Bu hedefler, yoksulluk, açlık, eşitsizlik, iklim değişikliği, enerji, su, çevre, ekonomik büyüme ve diğer konuları ele alarak, sürdürülebilir kalkınma için uluslararası bir yol haritası çizer.

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor. İnsan faaliyetleri doğal kaynaklarımızı tüketirken, çevremizi olumsuz etkilemekte ve buna bağlı olarak iklim değişikliği gibi önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların önüne geçebilmek için sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde durulmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen bir kalkınma modelidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma stratejileri ekonomik büyümeyi, toplumsal refahı ve çevre korumayı bir arada tutmaktadır.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi de, bu amaç doğrultusunda belirlenmiştir. Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için belirlediği hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve bu konuda ciddi bir çaba göstermektedir.

Sürdürülebilir kalkınma stratejisi, çevre, ekonomi ve sosyal alanlar olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmaktadır.

Çevre Alanında Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma stratejisi kapsamında çevre koruma ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla birçok proje yürütülmektedir. Bu projelerin amacı, doğal kaynakları korumak, çevre kirliliğini önlemek ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımını azaltmaktır.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisinde çevre alanında belirlenen hedefler arasında;

 • Sürdürülebilir atık yönetimi
 • Sürdürülebilir su yönetimi
 • Yeşil ekonomiye geçiş
 • İklim değişikliğiyle mücadele
 • Biyoçeşitliliğin korunması

gibi konular yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda birçok proje yürütülmekte ve Türkiye’nin çevre koruma konusundaki faaliyetleri her geçen gün artmaktadır.

Ekonomi Alanında Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma stratejisi kapsamında ekonomi alanında da birçok proje yürütülmektedir. Bu projelerin amacı, ekonomik büyüme ile çevre ve toplumsal refahı bir arada tutmaktır.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisinde ekonomi alanında belirlenen hedefler arasında;

 • Düşük karbonlu ekonomiye geçiş
 • Sürdürülebilir tarım ve ormancılık
 • Sürdürülebilir turizm
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi

gibi konular yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye’nin ekonomik büyüme hedefleri, sürdürülebilirlikle bir arada tutulmaktadır. Bu sayede hem ekonomik büyüme sağlanmakta hem de doğal kaynaklar korunmaktadır.

Sosyal Alanında Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma stratejisi kapsamında sosyal alan da oldukça önemlidir. Bu alanda yapılan projelerin amacı, toplumsal refahı arttırmak, eşitlik ve adaleti sağlamaktır.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisinde sosyal alanında belirlenen hedefler arasında;

 • Yoksulluğun azaltılması
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Gençlerin istihdam edilmesi
 • Engellilerin sosyal hayata katılımı

gibi konular yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye’nin sosyal refahı artırılmakta ve sürdürülebilir bir toplum oluşturulmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” çerçevesinde belirlenmiştir. Bu hedefler, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve yoksulluğu sona erdirmek için belirlenmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri toplam 17 adettir ve şu şekildedir:

 1. Yoksullukla mücadele
 2. Açlığı sona erdirme
 3. İyi sağlık ve refah
 4. Nitelikli eğitim
 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği
 6. Temiz su ve sanitasyon
 7. Temiz ve yenilenebilir enerji
 8. İş ve ekonomik büyüme
 9. Sanayileşme, yenilikçilik ve altyapı
 10. Eşitlik ve adil toplumlar
 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
 12. Sorumlu tüketim ve üretim
 13. İklim eylemi
 14. Denizlerin ve su kaynaklarının korunması
 15. Ekosistemlerin korunması ve yenilenmesi
 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 17. Ortaklıklar

Bu hedefler, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye de bu hedeflere uygun bir şekilde sürdürülebilir kalkınma stratejisi belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Özetle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dünya genelinde sürdürülebilir bir gelecek için belirlenmiştir. Bu hedeflerin başarılması için ülkelerin çaba göstermesi gerekmektedir. Türkiye de sürdürülebilir kalkınma stratejisi doğrultusunda hedeflerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sayede hem Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması sağlanacak hem de dünya genelinde sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlanmış olacaktır.

Sonuç

Sürdürülebilir kalkınma stratejisi, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla uygulanan bir kalkınma modelidir. Türkiye’nin de bu strateji doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma için belirlediği hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi, çevre, ekonomi ve sosyal alanlar olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmaktadır. Bu alanlarda belirlenen hedefler doğrultusunda birçok proje yürütülmekte ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma için ciddi bir çaba göstermektedir. Çevre alanında sürdürülebilir atık yönetimi, su yönetimi, yeşil ekonomiye geçiş, iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi konular üzerinde durulmaktadır. Ekonomi alanında düşük karbonlu ekonomiye geçiş, sürdürülebilir tarım ve ormancılık, sürdürülebilir turizm, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gibi hedefler belirlenmiştir. Sosyal alanında yoksulluğun azaltılması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin istihdam edilmesi, engellilerin sosyal hayata katılımı gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma stratejisi, Türkiye’nin geleceği için oldukça önemlidir. Bu strateji doğrultusunda sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre oluşturulması hedeflenmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin önemi büyüktür.

Kategori: